Cấu hình để sử dụng CGI

Đăng bởi: admin tại 11 Thứ hai 5th, 2008

httpd.conf và sửa chữa.
httpd.conf thường nằm ở bên dưới.
 /usr/local/apache2/conf 
Hoặc
 /usr/local/etc/apache2 

Ra nhận xét của bullet (#), gỡ bỏ
httpd.conf
 AddHandler cgi-script .cgi 

Options để thay đổi các chỉ thị
httpd.conf
 <Directory />
   Options ExecCGI FollowSymLinks Includes MultiViews 
  AllowOverride None
  Order allow,deny
  Allow from all
</Directory> 

URL từ "~" (tilde) để loại bỏ

Đăng bởi: admin tại 11 Thứ hai 5th, 2008

httpd.conf và sửa chữa.
httpd.conf thường nằm ở bên dưới.
 /usr/local/apache2/conf 
Hoặc
 /usr/local/etc/apache2 

httpd.conf
 Alias / USERNAME / "/home/ USERNAME /public_html/"
<Directory "/home/ USERNAME /public_html">
  Options Indexes MultiViews
  AllowOverride None
  Order allow,deny
  Allow from all
</Directory> 
Directory trong Chỉ thị là một ví dụ. Xin vui lòng thay đổi nếu cần thiết.