Kích hoạt inetd

Đăng bởi: admin tại 11 Thứ hai 8th, 2008

FreeBSD 5.0 và phiên bản sau, theo mặc định, inetd bị vô hiệu hóa.
Những phương pháp sau đây sẽ có hiệu lực.
/etc/rc.conf
 inetd_enable="YES" 

Nếu cần /etc/inetd.conf và sau đó khởi động lại hoặc thay đổi nó.
 # shutdown -r now 

Filed dưới Sở thích |

Để lại một Thảo luận