META tag charset bị cắt xén nếu bạn chỉ rõ

Đăng bởi: admin tại 11 Thứ hai 5th, 2008

Một phiên bản trước của Apache mặc định AddDefaultCharset Chỉ thị "Tiêu chuẩn ISO-8859-1 (Latin-Âu và ngôn ngữ, tiếng Pháp, tiếng Đức)" được xác định.
Apache2.2 sau, AddDefaultCharset thiết lập mặc định của Chỉ thị này là không.
httpd.conf và sửa chữa.
httpd.conf thường nằm ở bên dưới.
 /usr/local/apache2/conf 
Hoặc
 /usr/local/etc/apache2 

httpd.conf
 AddDefaultCharset  off 
Tuy nhiên, trong trường hợp này, tất cả các trang sau charset phải được xác định.
 <META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=Shift_JIS"> 

Tất cả các nội dung có cùng một mã hóa ký tự (charset) trong trường charset bạn cũng có thể xác định sau đây.
httpd.conf
 AddDefaultCharset  EUC-JP 

Bất cứ khi nào bạn kết thúc một sửa chữa, Apache để khởi động lại.
 # /usr/local/apache2/bin/apachectl restart 
apachectl sẽ qua nếu bạn không biết làm thế nào để cài đặt các phiên bản khác nhau và xem xét trong các cách sau đây.
 # which apachectl