Fold hàng đầu trong các thư mục FTP

Đăng bởi: admin tại 3. Thứ hai 11, 2008

Nếu bạn có nhiều người sử dụng, nhưng đã được xem của người sử dụng hệ thống thư mục, và không khác.
Nhất cho phép, và có thể bị truy cập trái phép, khi tôi thấy một danh sách những người dùng khác trên máy chủ trước đó đã được thuê và mượn một fright.
/etc/ftpchroot
 USERNAME01 
 USERNAME02 
 USERNAME03 
 USERNAME ...
 USERNAME ...
 USERNAME ... 
Không có tên người dùng là tên nhóm.

Filed dưới Sở thích |

Để lại một Thảo luận