Nakonfigurovaný pre použitie CGI

Zaslal: admin v 11 pondelok 5. 2008

httpd.conf a opravy.
httpd.conf zvyčajne sa nachádza nižšie.
 /usr/local/apache2/conf 
Alebo
 /usr/local/etc/apache2 

Komentovanie z bullet (#), odstráňte
httpd.conf
 AddHandler cgi-script .cgi 

Options na zmenu smernice
httpd.conf
 <Directory />
   Options ExecCGI FollowSymLinks Includes MultiViews 
  AllowOverride None
  Order allow,deny
  Allow from all
</Directory> 

URL z "~" (Tilda), aby odstránila

Zaslal: admin v 11 pondelok 5. 2008

httpd.conf a opravy.
httpd.conf zvyčajne sa nachádza nižšie.
 /usr/local/apache2/conf 
Alebo
 /usr/local/etc/apache2 

httpd.conf
 Alias / USERNAME / "/home/ USERNAME /public_html/"
<Directory "/home/ USERNAME /public_html">
  Options Indexes MultiViews
  AllowOverride None
  Order allow,deny
  Allow from all
</Directory> 
Directory v smernici je príklad. Prosím, v prípade potreby zmeniť.