Thông tin về trang web này

Đăng bởi: admin vào 31. Thứ hai 10, 2008

Hầu hết các thông tin trên trang web này là thực sự đang chạy trên FreeBSD và đã được mô tả trong các nội dung ban đầu cho OKONATTA máy chủ.

Phiên bản của FreeBSD 4.x ~, và cũng bao gồm khá cũ.

Các khách hàng cơ bản giả định rằng bất kỳ trình phục vụ máy tính. The "x" và không có hoạt động trong các GUI là một ít mô tả về các hoạt động từ dòng lệnh.

Filed dưới Sở thích |