ID quá trình kiểm tra các

Đăng bởi: admin tại 3. Thứ hai 11, 2008

 # ps -aux | grep  PROCESS_NAME 

Filed dưới chung |

No Comments »