Nakaayos na gumamit ng CGI

Posted by: admin sa 11 Lunes 5th, 2008

httpd.conf at pagsasaayos.
httpd.conf ay karaniwang matatagpuan sa ibaba.
 /usr/local/apache2/conf 
O
 /usr/local/etc/apache2 

Commented sa labas ng bala (#), tanggalin ang mga
httpd.conf
 AddHandler cgi-script .cgi 

Options upang baguhin ang mga direktiba
httpd.conf
 <Directory />
   Options ExecCGI FollowSymLinks Includes MultiViews 
  AllowOverride None
  Order allow,deny
  Allow from all
</Directory> 

URL mula sa "~" (tilda) upang puksain ang

Posted by: admin sa 11 Lunes 5th, 2008

httpd.conf at pagsasaayos.
httpd.conf ay karaniwang matatagpuan sa ibaba.
 /usr/local/apache2/conf 
O
 /usr/local/etc/apache2 

httpd.conf
 Alias / USERNAME / "/home/ USERNAME /public_html/"
<Directory "/home/ USERNAME /public_html">
  Options Indexes MultiViews
  AllowOverride None
  Order allow,deny
  Allow from all
</Directory> 
Directory sa direktiba ay isang halimbawa. Mangyaring baguhin kung kinakailangan.