Thiết lập mạng

Đăng bởi: admin tại 3. Thứ hai 11, 2008

/etc/rc.conf
 # ネットワークアドレスが 192.168.0.0/24 の場合
defaultrouter="192.168.0.1"
hostname="HOSTNAME.DOMAIN.NAME"
ifconfig_em0="inet 192.168.0.2 netmask 255.255.255.0" 
ifconfig_em0 của em0 là cấu hình NIC của các thay đổi, dmesg dmesg NIC, vv NIC

/etc/resolv.conf
 domain		DOMAIN.NAME
nameserver	xxx.xxx.xxx.xxx
nameserver	yyy.yyy.yyy.yyy 

Filed dưới Sở thích |

No Comments »