Cấu hình để sử dụng CGI

Đăng bởi: admin tại 11 Thứ hai 5th, 2008

httpd.conf và sửa chữa.
httpd.conf thường nằm ở bên dưới.
 /usr/local/apache2/conf 
Hoặc
 /usr/local/etc/apache2 

Ra nhận xét của bullet (#), gỡ bỏ
httpd.conf
 AddHandler cgi-script .cgi 

Options để thay đổi các chỉ thị
httpd.conf
 <Directory />
     Options ExecCGI FollowSymLinks Includes MultiViews 
    AllowOverride None
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory>