Không hiển thị các nội dung của thư mục

Đăng bởi: admin tại 11 Thứ hai 5th, 2008

Nếu bạn nhập tên thư mục để trình duyệt của bạn địa chỉ của trường, index.html / index.php / index.cgi nếu bạn index.html / index.php / index.cgi chủ đề, làm thế nào để tránh họ và vẫn nhìn thấy danh sách các tập tin.
Google trong index of Nếu bạn tìm kiếm, bạn sẽ nhận được những gì分RI.
httpd.conf và sửa chữa.
httpd.conf thường nằm ở bên dưới.
 /usr/local/apache2/conf 
Hoặc
 /usr/local/etc/apache2 

httpd.conf
 Options  Indexes  FollowSymLinks 
Indexes loại bỏ
 Options FollowSymLinks 

Bất cứ khi nào bạn kết thúc một sửa chữa, Apache khởi động lại.
 # /usr/local/apache2/bin/apachectl restart 
apachectl sẽ qua nếu bạn không biết làm thế nào để cài đặt các phiên bản khác nhau và xem xét trong các cách sau đây.
 # which apachectl 

Filed dưới Web server (Apache2) |

Để lại một Thảo luận