Конфигурирани да използват CGI

Публикувано от: Admin в 11 понеделник 5th, 2008

httpd.conf и поправки.
httpd.conf обикновено се намират по-долу.
 /usr/local/apache2/conf 
Или
 /usr/local/etc/apache2 

Коментирани от куршум (#), отстранете
httpd.conf
 AddHandler cgi-script .cgi 

Options за промяна на Директива
httpd.conf
 <Directory />
   Options ExecCGI FollowSymLinks Includes MultiViews 
  AllowOverride None
  Order allow,deny
  Allow from all
</Directory> 

URL от "~" (тилда), за да премахнат

Публикувано от: Admin в 11 понеделник 5th, 2008

httpd.conf и поправки.
httpd.conf обикновено се намират по-долу.
 /usr/local/apache2/conf 
Или
 /usr/local/etc/apache2 

httpd.conf
 Alias / USERNAME / "/home/ USERNAME /public_html/"
<Directory "/home/ USERNAME /public_html">
  Options Indexes MultiViews
  AllowOverride None
  Order allow,deny
  Allow from all
</Directory> 
Directory в директивата е пример. Моля променете, ако е необходимо.