Để cụ thể cho phép người sử dụng gốc

Đăng bởi: admin tại 3. Thứ hai 11, 2008

Hiện người sử dụng dòng lệnh su và các loại hình được thiết lập để có thể để đạt được chủ quyền.
/etc/group
 wheel:*:0:root, USERNAME 

Filed dưới chung |

No Comments »