Ρυθμιστεί για χρήση CGI

Ταχυδρομημένος από: admin στις 11 Δευτέρα 5η, 2008

httpd.conf και διορθώνει.
httpd.conf συνήθως βρίσκεται κάτω.
 /usr/local/apache2/conf 
Ή
 /usr/local/etc/apache2 

Σχόλια από την ενότητα (#), αφαιρέστε το
httpd.conf
 AddHandler cgi-script .cgi 

Options για να αλλάξει η οδηγία
httpd.conf
 <Directory />
   Options ExecCGI FollowSymLinks Includes MultiViews 
  AllowOverride None
  Order allow,deny
  Allow from all
</Directory> 

URL από το "~" (πεσπιρώμενη) για την εξάλειψη του

Ταχυδρομημένος από: admin στις 11 Δευτέρα 5η, 2008

httpd.conf και διορθώνει.
httpd.conf συνήθως βρίσκεται κάτω.
 /usr/local/apache2/conf 
Ή
 /usr/local/etc/apache2 

httpd.conf
 Alias / USERNAME / "/home/ USERNAME /public_html/"
<Directory "/home/ USERNAME /public_html">
  Options Indexes MultiViews
  AllowOverride None
  Order allow,deny
  Allow from all
</Directory> 
Directory η οδηγία είναι ένα παράδειγμα. Παρακαλώ αν χρειάζεται αλλαγή.