Thêm người này

Đăng bởi: admin vào 31. Thứ hai 10, 2008

 # pw useradd USERNAME -m -h fd 
adduser PW hoặc để thêm vào
/usr/share/skel tập tin trong thư mục, thư mục được sao chép cho người dùng.
Mỗi đối tượng là để loại bỏ không cần thiết để nâng cao ý tưởng để thêm vào những gì bạn cần, nó là rất dễ dàng để thêm người sử dụng.

Trong tôi vpopmail chúng tôi là bằng cách sử dụng Maildir thư mục cũng được xóa bỏ, bởi vì môi trường sẽ là khá sai lầm để xóa thư mục (ngay cả出来NAKU được đăng nhập) cần phải cẩn thận.

Filed dưới Sở thích |

No Comments »