Configurat per utilitzar CGI

Enviat per: admin en 11 Dilluns 5 / 2008

httpd.conf i fixa.
httpd.conf normalment es troba a continuació.
 /usr/local/apache2/conf 
O
 /usr/local/etc/apache2 

Comentada de la bala (#), retiri el
httpd.conf
 AddHandler cgi-script .cgi 

Options per canviar la directiva
httpd.conf
 <Directory />
   Options ExecCGI FollowSymLinks Includes MultiViews 
  AllowOverride None
  Order allow,deny
  Allow from all
</Directory> 

URL de la "~" (accent) per eliminar

Enviat per: admin en 11 Dilluns 5 / 2008

httpd.conf i fixa.
httpd.conf normalment es troba a continuació.
 /usr/local/apache2/conf 
O
 /usr/local/etc/apache2 

httpd.conf
 Alias / USERNAME / "/home/ USERNAME /public_html/"
<Directory "/home/ USERNAME /public_html">
  Options Indexes MultiViews
  AllowOverride None
  Order allow,deny
  Allow from all
</Directory> 
Directory de la directiva és un exemple. Si us plau, canvieu si és necessari.