Apache autostart

Đăng bởi: admin tại 11 Thứ hai 8th, 2008

Bắt đầu và khởi động lại máy chủ Apache được cấu hình để tự khởi động.
Các máy chủ đã được thiết lập trước đó như sau.
 # cd /usr/local/etc/rc.d
# cp /usr/local/apache2/bin/apachectl /usr/local/etc/rc.d/apache.sh
# chmod 0755 /usr/local/etc/rc.d/apache.sh 
Đó là, apachectl start để bắt đầu với nó trong thời gian gần đây là như sau.
/etc/rc.local
 # Start Apache
/usr/local/apache2/bin/apachectl start 
apachectl sẽ qua nếu bạn không biết làm thế nào để cài đặt các phiên bản khác nhau và xem xét trong các cách sau đây.
 # which apachectl