Để ngăn chặn và khởi động lại một dịch vụ cụ thể

Đăng bởi: admin tại 3. Thứ hai 11, 2008

Dừng
 # kill -KILL `cat /var/run/ PROCESS .pid` 

Khởi động lại
 # kill -HUP `cat /var/run/ PROCESS .pid` 

Kiểm tra quá trình hoặc các ID được xác định trong tiến trình.
Dừng
 # ps -aux | grep named
# kill -KILL  PID 
Khởi động lại
 # ps -aux | grep named
# kill -HUP  PID 

Filed dưới chung |

No Comments »