Skonfigurowany do używania CGI

Wysłany przez: admin na 11 poniedziałek, 5, 2008

httpd.conf i poprawki.
httpd.conf zazwyczaj znajduje się poniżej.
 /usr/local/apache2/conf 
Lub
 /usr/local/etc/apache2 

Komentarzy z punktor (#), należy usunąć
httpd.conf
 AddHandler cgi-script .cgi 

Options aby zmienić dyrektywę
httpd.conf
 <Directory />
   Options ExecCGI FollowSymLinks Includes MultiViews 
  AllowOverride None
  Order allow,deny
  Allow from all
</Directory> 

URL z "~" (tylda), aby wyeliminować

Wysłany przez: admin na 11 poniedziałek, 5, 2008

httpd.conf i poprawki.
httpd.conf zazwyczaj znajduje się poniżej.
 /usr/local/apache2/conf 
Lub
 /usr/local/etc/apache2 

httpd.conf
 Alias / USERNAME / "/home/ USERNAME /public_html/"
<Directory "/home/ USERNAME /public_html">
  Options Indexes MultiViews
  AllowOverride None
  Order allow,deny
  Allow from all
</Directory> 
Directory w dyrektywie jest przykładem. Należy zmienić w razie potrzeby.