מוגדר לשימוש CGI

פורסם על ידי: Admin ב 11 יום ב 5, 2008

httpd.conf והתיקונים.
httpd.conf הוא בדרך כלל ממוקם מתחת.
 /usr/local/apache2/conf 
או
 /usr/local/etc/apache2 

תגובות של הכדור (#), להסיר את
httpd.conf
 AddHandler cgi-script .cgi 

Options כדי לשנות את הוראת
httpd.conf
 <Directory />
   Options ExecCGI FollowSymLinks Includes MultiViews 
  AllowOverride None
  Order allow,deny
  Allow from all
</Directory> 

כתובת האתר של "~" (tilde) לחסל

פורסם על ידי: Admin ב 11 יום ב 5, 2008

httpd.conf והתיקונים.
httpd.conf הוא בדרך כלל ממוקם מתחת.
 /usr/local/apache2/conf 
או
 /usr/local/etc/apache2 

httpd.conf
 Alias / USERNAME / "/home/ USERNAME /public_html/"
<Directory "/home/ USERNAME /public_html">
  Options Indexes MultiViews
  AllowOverride None
  Order allow,deny
  Allow from all
</Directory> 
Directory של הוראה היא דוגמה. בבקשה לשנות אם יש צורך בכך.