Για να σταματήσετε και να επανεκκινήσετε μια συγκεκριμένη υπηρεσία

Ταχυδρομημένος από: admin στις 11 Δευτέρα 3, 2008

Σταματάω
 # kill -KILL `cat /var/run/ PROCESS .pid` 

Επανεκκίνηση
 # kill -HUP `cat /var/run/ PROCESS .pid` 

Ελέγξτε τη διαδικασία ID ή το αναγνωριστικό που ορίζονται στη διαδικασία.
Σταματάω
 # ps -aux | grep named
# kill -KILL  PID 
Επανεκκίνηση
 # ps -aux | grep named
# kill -HUP  PID