WEP-KEY Spoonwep για μια δέσμη ενεργειών για να εμφανιστεί σε ASCII

Ταχυδρομημένος από: admin στις 3 Δευτέρα 9η, 2009

FreeBSD δεν είναι η ιστορία είναι λίγο την προσοχή από το WEP για να δοκιμαστεί η ευπάθεια του Linux προσπάθησα να επανέλθουμε.

Aircrack-ng είναι μια μεγάλη πιθανότητα ότι νωρίτερα ή δεν IKENAKAっμε αύξηση έως και περισσότερο από μία κονσόλα,欠KEMASU να είναι έξυπνος;
Όταν μια διαδήλωση μπροστά από τον πελάτη, "Φαίνεται ότι δεν μπορώ να σε κανέναν."
Ήμουν καθαρισμό, ώστε να αδυνατεί να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σε θέματα ασφαλείας, Spoonwep δοκιμάσει ένα GUI εφαρμογή.

Aircrack-ng για να πάρει κάποιο χρόνο σε σύγκριση με το AP mode διακόπτη είναι καλή ως έχει μεταποιηθεί σε μια πλήρως αυτοματοποιημένη έρευνα και ανάλυση PAKETTOKYAPUCHA.
Δυστυχώς, η διαδικασία της τελικής ανάλυσης (aircrack-ng) αποτελέσματα όσον αφορά την επιλογή, επειδή είναι HEX.
 [ XX:XX:XX:XX:XX:XX ] 
Για να μετατραπεί σε έναν έξυπνο, απλό perl script που διοργανώνονται για να δημοσιεύει.

hex-asc.pl
 #!/usr/bin/perl

## ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
## WEP-KEY BIN Viewer for Spoonwep
## (ASCII to BINARY Changer for Spoonwep / Spoonwep2)
##
##      http://freebsd.ai-line.com/ by sio (Japan)
## ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

## How to use. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
# 1.Permission change to 0700.
# 2.When Spoonwep is finished, this running.
# 3.Executes this.
# 4.After that, Please give me a mail(sio<at>ai-line.com).
#  Girl or Japanese limitation ;-)
## ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

## configure
$output_dir = '/root/Desktop/CrackedWEP';

## Spoonwep default setting
$lastattack_dir = '/usr/local/bin/wifispoonfeeder/spoonwep/lastattack';
$key_file = 'key.txt';
$essid_file = 'wscapture-01.txt';

## wepkey
$readfile = "$lastattack_dir/$key_file";
open(IN, $readfile);
 $wepkey = <IN>;
close(IN);
$wepkey =~ s/\[|\]|\ |\:|\n//g; # [ ww:xx:yy:zz ] => wwxxyyzz
$wepkey =~ s/([a-fA-F0-9][a-fA-F0-9])/pack("H2",$1)/eg; # ASCII to BINARY

## essid
$readfile = "$lastattack_dir/$essid_file";
open(IN, $readfile);
 @essid = <IN>;
close(IN);
$essid = $essid[2];
@essid = split(/,/, $essid);
$essid = $essid[13];
$essid =~ s/^\s*//;
$essid =~ s/\s*$//;

## Write
($sec,$min,$hour,$mday,$mon,$year,$wday,$yday,$isdst) = localtime(time);
$year += 1900;
$mon += 1;
$filename = "$year$mon$mday$hour$min$sec";
unless (-d $output_dir) {
 mkdir $output_dir;
}
open(FILE, "> $output_dir/$filename");
 print FILE "ESSID = $essid\n";
 print FILE "WEPKEY = $wepkey";
close (FILE);
 

αποτυγχάνει σε sysinstall Fdisk Ετικέτα

Ταχυδρομημένος από: admin την 1η Δευτέρα 30η, 2009

[w] I λάβετε το ακόλουθο μήνυμα στον Τύπο, δεν ενημερώνονται
 You've already written out your changes - if you wish to overwrite them, you'll have to restart sysinstall first.
 
Οι αλλαγές έχουν ήδη συνταχθεί. Αν θέλετε να το αντικαταστήσετε, πρώτα πρέπει να επανεκκινήσετε sysinstall.
Έτσι ώστε, sysinstall επανεκκίνηση.
LiveFS CD από όταν χρησιμοποιείτε fixit λειτουργία, πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση του συστήματος.

Δεν είναι δυνατή η unmount
Η sysinstall και τη λειτουργία του προγράμματος Fdisk Label μενού, μόλις δημιουργήσετε ένα διαμέρισμα φέτα DE无KU αυτόματα mount το σημείο προσάρτησης.
Fixit να λάβετε ένα μήνυμα λάθους, όπως: την προσπάθειά σας να κάνετε unmount λειτουργία.
 Fixit# umount /mnt
umount: umount of /mnt failed: Device busy
 
Παρακαλείσθε να ελέγξετε τα ακόλουθα.
Τα τρέχοντα κατάλογο, τον κατάλογο δεν προσπαθεί να unmount;
 Fixit# pwd
/mnt
 
Στην περίπτωση αυτή, μετακινούνται σε άλλο κατάλογο.
 Fixit# cd /
 

Ο κατάλογος που προσπαθείτε να unmount, ή δεν έχουν άλλο βουνό;
 Fixit# ls /mnt
.snap/ dev/  home/  usr/  var/
 
Στην περίπτωση αυτή, για να unmount.
 Fixit# umount /mnt/var
Fixit# umount /mnt/usr
Fixit# umount /mnt/home
Fixit# umount /mnt/dev
Fixit# umount /mnt
 

Περίεργο μου
Παρακαλώ δοκιμάστε τα ακόλουθα βήματα που πρέπει να γίνουν.
 1. εξόδου sysinstall (LiveFS CD αν κάνετε εκκίνηση από μια εκκίνηση fixit mode) και στη συνέχεια τοποθετήστε το διαμέρισμα όταν δημιουργείται, και στη συνέχεια unmount.
   Fixit# ls /mnt
  .snap/ dev/  home/  usr/  var/
   
   Fixit# cd /
  Fixit# umount /mnt/var
  Fixit# umount /mnt/usr
  Fixit# umount /mnt/home
  Fixit# umount /mnt/dev
  Fixit# umount /mnt
   

 2. Βεβαιωθείτε ότι το swap.
   Fixit# swapinfo
  Device     1K-blocks   Used   Avail Capacity
   /dev/ad0s1b    1048576     0  1048576   0%
   
  Αν δείτε το όνομα της συσκευής, να σταματήσει από το να χρησιμοποιηθεί από το swap.
   Fixit# swapoff /dev/ad0s1b 
   
  (Οι υπογραμμίσεις είναι μέρος το όνομα της συσκευής που εμφανίζεται στον swapinfo)

 3. Ξεκινήστε sysinstall (CD LiveFS αν ξεκινήσετε από μια επανεκκίνηση).

Backup & Restore (χωματερή & αποκατάσταση)

Ταχυδρομημένος από: admin την 1η Δευτέρα 29, 2009

FreeBSD 7.1 και αξιόπιστες διαδικασίες backup δημοσιευθεί στη δοκιμή.
Το πιο σημαντικό είναι το εξής.
 • Για να κάνετε ένα αντίγραφο ασφαλείας από το αντίγραφο ασφαλείας πρέπει να είναι σε θέση να εξασφαλίσει γρήγορα και αξιόπιστα είναι απαραίτητο για την λειτουργία ενός χρήστη, θα πρέπει να blank σύντομο χρονικό διάστημα.
 • Δυσκίνητη διαδικασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας δεν θα είναι σε θέση να συνεχίσει.
 • Για να επαναφέρετε OKONAE κατά μήκος της βήματα, ενώ άλλοι (συμπεριλαμβανομένων δική του μετά από μερικούς μήνες), αν μπορείτε να καταλάβετε αυτό το κράτος πρέπει να μπορεί να διασφαλίσει.
Έχω χτίσει ένα διακομιστή FreeBSD4.8 χρονικό διάστημα έγινε το αντίγραφο ασφαλείας σε μια ταινία συσκευή, την άποψη ότι η πρόσφατη HDD είναι ένας καλός τρόπος για να OKONATTA.
Backup σε ταινία, χρειάζεται χρόνος, και η αξιοπιστία των μέσων ενημέρωσης λεπτό εμπειρία μεγαλύτερη χωρητικότητα από ό, τι το HDD είναι ένα καθημερινό backup ταινίες πρέπει να ληφθεί υπόψη η μεγάλη διάρκεια ζωής της ταινίας μέσα ενημέρωσης, το πραγματικό Υπάρχουν无KUNARI.
Μόλις κατά το παρελθόν, RAID5 HDD διαμόρφωσης όταν δύο αυτοκίνητα τράκαρε την ίδια στιγμή, το αντίγραφο ασφαλείας του πριν από λίγους μήνες ... να ήμουν εγώ ο ίδιος σε μια κατάσταση IMASHI πιστεύω ότι ο καλύτερος τρόπος για να πάρετε μια ημερήσια backup Ωστόσο, τώρα έχουμε εγκαταστάθηκαν με αυτό τον τρόπο.

Backup (χωματερή)

Αρχικό server και το αντίγραφο ασφαλείας έχει ως εξής.
 ns# df
Filesystem 1K-blocks  Used  Avail Capacity Mounted on
/dev/ad0s1a  1012974 153114 778824  16%  /
devfs        1    1    0  100%  /dev
/dev/ad0s1f  2025860  9122 1854570   0%  /home
/dev/ad0s1d  6090094 2420298 3182590  43%  /usr
/dev/ad0s1e  1012974  34662 897276   4%  /var
 

Τοποθετήστε τη συσκευή για την αποθήκευση των αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων

Μνήμη του USB-σε σκληρό δίσκο SCSI, η IDE-HDD με την πρωτογενή-σκλάβος系GIMASHITA.
Εξοπλισμό που συνδέεται με το όνομα της συσκευής στο dmesg να εξακριβωθεί.
 ns# dmesg
.....
ad0: 11264MB <VMware Virtual IDE Hard Drive 00000001> at ata0-master UDMA33
ad1: 13312MB <VMware Virtual IDE Hard Drive 00000001> at ata0-slave UDMA33
.....
 
见RENAI να μετακινηθείτε γρηγορότερα! Εάν αυτό είναι
 ns# dmesg|more
 
A, [ι] ή [↓] για να μεταβείτε στο κάτω μέρος, [k] ή [↑] για να μετακινηθείτε προς τα πάνω.
[ο] για να κλείσετε το δείτε. (Βλ. πιο άνθρωπος)

Initialize βουνό και μια εφεδρική προορισμού

Είναι απαραίτητο μόνο αν η πρώτη συσκευή συνδέεται.
Δεύτερη φορά είναι περιττή.
 ns# sysinstall
 
sysinstall χρήση είναι ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, που θα στηρίζονται σε προηγούμενες μνήμες
 ns# /stand/sysinstall
 
Ι, το ακόλουθο σφάλμα DEMASHITA.
 /stand/sysinstall: Command not found.
 

 ns# which sysinstall
/usr/sbin/sysinstall
 
Με την πρόσφατη FreeBSD είναι.
Συνήθως, το αρχείο / usr / sbin, ώστε θα πρέπει να πάω να τη διαδρομή, sysinstall είναι ένα καλό λόγο μόνο.

[Configure] και επιλέξτε [Enter] κουμπί.


[Fdisk] επιλέξετε το [Enter] κουμπί.


Επιλέξτε την εφεδρική συσκευή προορισμού [Είσοδος] κουμπί. (Αυτό είναι AD1)


[γ] και πατήστε [Είσοδος] κουμπί.


[165], όπως το [Enter] κουμπί.


[w] κουμπί.
Επιβεβαίωση διαλόγου θα εμφανιστεί [Yes] και επιλέξτε [Enter] κουμπί.


[Δεν] Επιλέξτε το [Enter] κουμπί.


[Q] και πατήστε.


[Ακύρωση] και επιλέξτε [Enter] κουμπί.


[Label] και επιλέξτε [Enter] κουμπί.


[γ] και πατήστε [Είσοδος] κουμπί.


[FS] εξακολουθεί να έχουν επιλεγεί από το [Enter] κουμπί.


Πληκτρολογήστε το βουνό. (Η / backup)
Directory δημιουργείται αυτόματα mount.


[w] κουμπί.


[Yes] και επιλέξτε [Enter] κουμπί.


[Q] μενού και πατήστε το πλήκτρο επιστροφής, [Cancel] κουμπί.


[Έξοδος] ή [Cancel] κουμπί.


[Exit Install] για να επιλέξετε [Είσοδος] κουμπί.

χωματερή τρέχει

Backup κάθε διαμέρισμα.
 Filesystem 1K-blocks  Used  Avail Capacity Mounted on
/dev/ad0s1a  1012974 153114 778824  16%  /      <=== /backup/root.dump
devfs        1    1    0  100%  /dev    <=== バックアップ不要
/dev/ad0s1f  2025860  9122 1854570   0%  /home    <=== /backup/home.dump
/dev/ad0s1d  6090094 2420298 3182590  43%  /usr    <=== /backup/usr.dump
/dev/ad0s1e  1012974  34662 897276   4%  /var    <=== /backup/var.dump
 

 ns# dump -0uaLC 32 -f /backup/root.dump / 
 

Επιλογή Περιγραφή

0 DANPUREBERU 0 (πλήρης)
και μετά από μια επιτυχημένη χωματερή, / etc / dumpdates ενημερώσεις της βάσης δεδομένων.
να εντοπίζει το τέλος του μέσα ενημέρωσης. (Ίσως δεν είναι ταινία.)
L FreeBSD5.0 χρησιμοποιούν το στιγμιότυπο χαρακτηριστικό επί του σκάφους.
Με αυτήν τη δυνατότητα, την ανάγκη να μειωθεί η λειτουργία ενός χρήστη.
C 8-32 μέγεθος της μνήμης cache (μονάδα: MB) από έναν αριθμό μεταξύ, η βελτίωση των επιδόσεων δραματικά.
Ωστόσο, το L είναι μια επιλογή, αν δεν το C είναι μια καλή επιλογή είναι αφαιρεθεί.
(Περισσότερες πληροφορίες)
στ έχετε ορίσει ένα αρχείο για εφεδρική ισχύ.
Επίσης, κάνει οποιαδήποτε από τις άλλες τρεις. (Υψηλή ικανότητα /usr κλπ. Χρειάζεται λίγο χρόνο)
 ns# dump -0uaLC 32 -f /backup/var.dump /var 
 
 ns# dump -0uaLC 32 -f /backup/usr.dump /usr 
 
 ns# dump -0uaLC 32 -f /backup/home.dump /home 
 
Αυτό είναι το πλήρες αντίγραφο ασφαλείας.

 ns# ls -al /backup
total 2662822
drwxr-xr-x  3 root wheel      512 Jan 27 17:26 .
drwxr-xr-x 23 root wheel      512 Jan 27 17:02 ..
drwxrwxr-x  2 root operator     512 Jan 27 17:02 .snap
-rw-r--r--  1 root wheel    9646080 Jan 27 17:26 home.dump
-rw-r--r--  1 root wheel   155197440 Jan 27 17:16 root.dump
-rw-r--r--  1 root wheel   2524764160 Jan 27 17:36 usr.dump
-rw-r--r--  1 root wheel    35655680 Jan 27 17:26 var.dump
 
Αν θέλετε περισσότερη ασφάλεια, το αρχείο που δημιουργήθηκε ως ένα προσωρινό αρχείο χειρισμού, θα πρέπει να αντιγράψετε σε ένα άλλο μέσα ενημέρωσης.

Τραγάνισμα! Για εκείνη τη στιγμή στις μορφές του ftp site για να κατεβάσετε το CD livefs.iso LiveFS δημιουργείτε.
Και "FreeBSD ΧΧ έκτακτης ανάγκης δισκέτα εκκίνησης" είναι κοντά σε γραπτή του διακομιστή (όπου κραυγαλέα) για εσάς.

Επαναφορά (αποκατάσταση)

Θα επαληθεύει τις ακόλουθες ρυθμίσεις.
 • Νέα εξυπηρετητή (server της δισκέτας εκκίνησης OS Αυτό που έχει σημασία δεν είναι εγκατεστημένος)
 • Πάνω από την πρωτοβάθμια-slave server με το αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων για να συνδέσετε το IDE-HDD
Ξεκινήστε HDD ad0
Το αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων που αποθηκεύονται HDD AD1
Άλλες ανάγκες LiveFS CD

Ξεκινήστε το LiveFS CD

Πρώτον, LiveFS CD στο διακομιστή να ξεκινήσει.
(CD δεν ξεκινήσει, αν το BIOS είναι ήρεμη Ας αναθεώρηση)

Αν είστε καλός στα Ιαπωνικά, [110 Japan] και επιλέξτε [Enter] κουμπί.
[PageUp] 7 φορές, [↓] 4 είναι γρήγορη και ώρες)

[Japanese 106 keymap] επειδή έχουν επιλεγεί, ως [Είσοδος] κουμπί.


HDD εκκίνησης initialization (create partition φέτα)

[Configure] και επιλέξτε [Enter] κουμπί.


[Fdisk] επιλέξετε το [Enter] κουμπί.


Επιλέξτε τη συσκευή εκκίνησης [Είσοδος] κουμπί. (Εδώ είναι ad0)
Παρακαλώ μην ορίσετε μια συσκευή που δεν υποστηρίζεται δεδομένα αποθηκεύονται.


[γ], με τον αριθμό που εμφανίζεται και πατήστε [Είσοδος] κουμπί.


[165], όπως το [Enter] κουμπί.


[Q] και πατήστε.


[Standard] και επιλέξτε [Enter] κουμπί.


[Ακύρωση] για να επιστρέψετε στο μενού και πατήστε.


[Label] και επιλέξτε [Enter] κουμπί.


[γ] και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο.


Root (/) για να καθορίσετε το ποσό που αποδίδεται σε ένα διαμέρισμα. (Εδώ είναι 1GB)
Παλιά διακομιστή (backup πρωτότυπο) μπορεί να έχει λιγότερα προβλήματα από ό, τι. δδ και το πρόβλημα δεν είναι σε αντίθεση με πολλά λεπτά.


[FS] εξακολουθεί να έχουν επιλεγεί από το [Enter] κουμπί.


Πληκτρολογήστε το Mount (/), [Είσοδος] κουμπί.


Ομοίως, [γ] για να ρυθμίσετε το swap κουμπί.
Αυτό είναι το ποσό της μνήμης που είναι τοποθετημένα στον νέο διακομιστή είναι περίπου καλές εποχές. (Εδώ είναι 1GB)


[Εναλλαγ] επιλέξετε το [Enter] κουμπί.


Ομοίως, [γ] πιέζοντας το /var για να καθορίσετε το ποσό να διατεθεί. (Εδώ είναι 1GB)
Παλιά διακομιστή (backup πρωτότυπο) μπορεί να έχει λιγότερα προβλήματα από ό, τι. δδ και το πρόβλημα δεν είναι σε αντίθεση με πολλά λεπτά.


[FS] εξακολουθεί να έχουν επιλεγεί από το [Enter] κουμπί.


Πληκτρολογήστε το Mount (/ /var κουμπί.


Ομοίως, [γ] πιέζοντας το /usr και στη συνέχεια να ανατεθεί το συγκεκριμένο ικανότητας. (Εδώ είναι 4GB)
Παλιά διακομιστή (backup πρωτότυπο) μπορεί να έχει λιγότερα προβλήματα από ό, τι. δδ και το πρόβλημα δεν είναι σε αντίθεση με πολλά λεπτά.
/ Home partition και δεν δημιουργούν διαμόρφωσης στο / usr割RI当TETAI αν όλα τα υπόλοιπα χώρο στα αριστερά του εμφανίζονται οι αριθμοί δεν καθορίσετε το ποσό [Είσοδος] κουμπί.


[FS] εξακολουθεί να έχουν επιλεγεί από το [Enter] κουμπί.


Πληκτρολογήστε το Mount (/ /usr κουμπί.


Ομοίως, [γ], όλος ο χώρος αριστερά πατώντας το / /home αποδίδει.
Μην αλλάξετε τον αριθμό που εμφανίζεται [Είσοδος] κουμπί.
/ Home partition δεν απαιτείται, αν η εργασία αυτή είναι περιττή.


[FS] εξακολουθεί να έχουν επιλεγεί από το [Enter] κουμπί.


Πληκτρολογήστε το Mount (/ /home κουμπί.


Θα ήθελα αυτό.
Δεν μου αρέσει, επιλέξτε το διαμέρισμα [δ] μπορεί να διαγραφεί από το πάτημα του, παρακαλούμε να ορίσετε εκ νέου.
Εάν [w] κουμπί.


Επιβεβαίωση διαλόγου θα εμφανιστεί [Yes] και επιλέξτε [Enter] κουμπί.


[Q] μενού και πατήστε το πλήκτρο επιστροφής, [Ακύρωση] και επιλέξτε [Enter] κουμπί.


Ξεκινήστε Fixt

[Fixit] επιλέξετε το [Enter] κουμπί.


[CDROM / DVD] για να επιλέξετε [Είσοδος] κουμπί.


Εκτελέστε fixit.


Συσκευή διαμέρισμα που μόλις δημιουργήσατε (ad0s1a ~ ad0s1f) Βεβαιωθείτε ότι σας έχουν καταχωρηθεί.
Fixit# ls /dev


Partition μόλις δημιουργήσατε το / mnt /mnt παρακάτω.
 Fixit# ls /mnt
.snap/ dev/  home/  usr/  var/
 

Τοποθετήστε το HDD με το αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων

Με τα δεδομένα αντιγράφων ασφαλείας, για να προσαρτήσετε το HDD / mntbk /mntbk έναν κατάλογο.
 Fixit# mkdir /mntbk
Fixit# _
 
Το IDE-HDD είναι το Master-Slave σύνδεση για το "ad1s1" είναι το όνομα της συσκευής.
γ ad1s1 της για το γ, παρακαλούμε δείτε εδώ.
 Fixit# mount /dev/ad1s1c /mntbk
Fixit# _
 

έναρξη αποκαταστήσουν

ルート( / )をrestore
 Fixit# cd /mnt
Fixit# restore -rf /mntbk/root.dump
 

/varをrestore
 Fixit# cd /mnt/var
Fixit# restore -rf /mntbk/var.dump
 

/usrをrestore
 Fixit# cd /mnt/usr
Fixit# restore -rf /mntbk/usr.dump
 

/homeをrestore
 Fixit# cd /mnt/home
Fixit# restore -rf /mntbk/home.dump
 

Σε πολλές περιπτώσεις, usr και να αποκαταστήσει ένα μεγάλο λάθος στη συνέχεια.
 Fixit# cd /mnt/usr
Fixit# restore -rf /mntbk/usr.dump

/: write failed, filesystem is full
restore: /tmp//rstdir1233044785: cannot write directory database: No space left on device
Try making space in /tmp/, or set environment variable TMPDIR
to an alternate location with more disk space.
Fixit# _
 
Αυτό είναι, αποκατάσταση παρουσιάζεται επειδή το ύψος των εργασιών που απαιτούνται για τα προσωρινά αρχεία.
Αν ναι, την ακόλουθη μέθοδο για να αλλάξετε το ΣΔΤ πάλι παρακαλώ αποκατάσταση κατάλογο.
 Fixit# mkdir /mntbk/tmp
Fixit# TMPDIR=/mntbk/tmp
Fixit# export TMPDIR
 
/ Mntbk HDD είναι το θέμα των δεδομένων ασφαλείας.
TMP εδώ για να δημιουργήσετε έναν κατάλογο μέσα που χρησιμοποιείτε.
Μετά από αυτό, η ανάγκη αυτή είναι κάποιες SEMARA / mntbk / tmp, εάν διαγράψετε το ευρετήριο, εκτελέστε την εντολή θα εμποδίζει σχεδόν όλα.
Σε αυτή την περίπτωση, ως εξής: Αντικατάσταση ΣΔΤ κατάλογο.
 Fixit# TMPDIR=/tmp
Fixit# export TMPDIR
 

Επανασυγγραφή fstab

Δεν είναι αναγκαίο να ξαναγράψουμε έργο, ας το ελέγξει.
Η διαφορά μεταξύ του προκειμένου από το διαμέρισμα που δημιουργήθηκαν, οδήγησαν σε μια κατάσταση που δεν ξεκινά, θα αλιεύονται δύο μέρες ...

Βεβαιωθείτε για την τοποθέτηση της σημερινής κατάστασης.
 Fixit# df
Filesystem   1K-blocks  Used  Avail Capacity Mounted on
/dev/md0       4175  2449  1726  59%  /
devfs          1    1    0  100%  /dev
/dev/ad0s1a    1012974 153114 778524  16%  /mnt
devfs          1    1    0  100%  /mnt/dev
/mnt/dev/ad0s1f  8122034  9426 7462846   0%  /mnt/home
 /mnt/dev/ad0s1e  4058062 2434140 1299278  65%  /mnt/usr 
 /mnt/dev/ad0s1d  1012974  34750 897180   4%  /mnt/var 
/dev/acd0     226150 226150    0  100%  /dist
/dev/ad1s1c   13198878 2662822 9480146  22%  /mntbk
 

Στη συνέχεια ανοίξτε το fstab.
Fixit# vi /mnt/etc/fstab
 # Device     Mountpoint     FStype  Options     Dump   Pass#
/dev/ad0s1b    none        swap   sw       0    0
/dev/ad0s1a    /         ufs   rw       1    1
/dev/ad0s1f    /home       ufs   rw       2    2
 /dev/ad0s1d    /usr        ufs   rw       2    2
 /dev/ad0s1e    /var        ufs   rw       2    2
/dev/acd0     /cdrom       cd9660  ro,noauto    0    0 

Παρατηρώ τις διαφορές υπογράμμισε.
Συσκευή όνομα "ad0s1e" και "ad0s1d" δεν έχουν τοποθετηθεί με την αντίστροφη όνομα.
Αν σας αρέσει αυτό, "/ mnt / etc / fstab" ανοίγει στο πρόγραμμα επεξεργασίας, παρακαλείσθε να αποθηκεύσετε διορθωθεί.

Αυτό είναι!
LiveFS CD, χωρίς αύξηση για επανεκκίνηση.

Μετεπεξεργασίας

Όταν εκτελείτε μια αποκατάσταση, τα τρέχοντα κατάλογο κάθε διαμέρισμα θα δημιουργηθεί ένα αρχείο που ονομάζεται restoresymtable.
Αυτό είναι που θα κληθεί να αποκαταστήσει μια αυξητική backup, αποκατάσταση και αφαίρεση σας όταν τελειώσετε.
 ns# ls /
.cshrc    boot     entropy     mnt       sys
.profile   cdrom     etc       proc      tmp
.snap     compat    home       rescue     usr
COPYRIGHT   dev      lib        restoresymtable var
backup    disk2     libexec     root
bin      dist     media      sbin
 

 ns# rm /restoresymtable 
 ns# rm /var/restoresymtable 
 ns# rm /usr/restoresymtable 
 ns# rm /home/restoresymtable 

Σε αυτό το

Long στάση κατά το ακόλουθο μήνυμα όταν προσπαθείτε να ξεκινήσετε την αποκατάσταση διακομιστή.
 Configuring syscons: keymap blanktime
 
"Ρύθμιση syscons: keymap blanktime" Παρακαλείσθε να τον χρόνο αναμονής από την άποψη.

Δεν είναι δυνατή η κατάτμηση αναφέρεται το ακόλουθο μήνυμα:
 Unable to find device node for /dev/ad0s1b in /dev!
The creation of filesystems will be aborted.
 
Fdisk για να δημιουργήσετε τις φέτες στην [ε] Μην πιέζετε;
Fdisk μενού [ε] είναι押SAZU, [ο] και πιέστε μόνο, Label από το τέλος του σετ, το τελευταίο στο μενού Label [w] κουμπί.

αποτυγχάνει σε sysinstall Fdisk Ετικέτα
Έχουν βιώσει πολλές φορές κατά τη διάρκεια του ελέγχου.
Fdisk Label στο sysinstall μπορείτε να ανατρέξετε στην αποτυχία.

Θέλετε να εφεδρική άλλου απομακρυσμένου διακομιστή που είναι συνδεδεμένος με το δίκτυο
Η παλιά ιστορία, "η προσπάθεια για την ταινία εφεδρική & αποκατάσταση" Παρακαλώ βοηθήστε.

"Ρύθμιση syscons: keymap blanktime" timeout αναμονής για εμφάνιση

Ταχυδρομημένος από: admin την 1η Δευτέρα 27η, 2009

 Configuring syscons: keymap blanktime 
Έχουν δείξει ότι ο χρόνος έχει σταματήσει να προκλήθηκε από την έναρξη sendmail Τότε είστε σε αναμονή για το χρονικό όριο για να μην ξεκινήσει σωστά.
DNS, και δίκτυο περίπου见直SHIMASHOU.

Αν το κάνω, και αποκατάσταση της χωματερής του VMware δοκιμές αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα, ενώ στο δρόμο, γιατί ήταν το λάθος του προσαρμογέα δικτύου ρυθμίσεις ...

Partition (slice) για το αλφάβητο για να έρθει το τέλος του

Ταχυδρομημένος από: admin την 1η Δευτέρα 25, 2009

α - η ρίζα partition (/). Αυτό θα δημιουργήσει μια δισκέτα εκκίνησης μόνο.
β - είναι το swap.
γ - ολόκληρο το δίσκο
δ - Γένιο
e - General Purpose
στ - Γένιο
g - Γενικές Αντικείμενο
h - Γένιο

Συγκεκριμένα, εάν η γενική系IDA την πρωτογενή IDE master σκληρού δίσκου είναι το εξής.
ad0s1a - /
ad0s1b - Εναλλαγ
ad0s1d - / var
ad0s1e - / usr
ad0s1f - / home

Ενεργοποίηση inetd

Ταχυδρομημένος από: admin στις 11 Δευτέρα 8ος, 2008

FreeBSD 5.0 και νεότερες εκδόσεις, από προεπιλογή, είναι απενεργοποιημένη inetd.
Οι ακόλουθες μέθοδοι θα είναι αποτελεσματική.
/etc/rc.conf
 inetd_enable="YES" 

Αν είναι αναγκαίο /etc/inetd.conf και στη συνέχεια επανεκκίνηση ή αλλαγή.
 # shutdown -r now 

sshd configuration (DSA authentication)

Ταχυδρομημένος από: admin στις 11 Δευτέρα 8ος, 2008

FreeBSD sshd είναι από προεπιλογή για την εκκίνηση.
 # which sshd
/usr/sbin/sshd 
Έτσι, μετά το /etc/ssh/sshd_config να AllowUsers USERNAME μόνο ότι, BURUTOFOSUATAKKU (ωμής βίας επιθέσεις) κατά το ΚΑΑ θα πρέπει να πιστοποιηθεί.
Αν κοιτάξετε θα δείτε την πρόσβαση συνδεθείτε ή την ταπεινή χώρα κράκερ ή分RIMASEN bots, θα πρέπει να βρείτε ότι τα ίχνη της επίθεσης.

Επανεγγραφή του αρχείου ρύθμισης

/etc/ssh/sshd_config
 Protocol 2 
SSH2 πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται
 PermitRootLogin no 
απενεργοποιήσετε τη ρίζα σύνδεσης στο
 PubkeyAuthentication yes 
Authentication Χρησιμοποιώντας ΚΑΑ
 PasswordAuthentication no
PermitEmptyPasswords no 
NO και NO και δεν κωδικό γνησιότητας και τον κωδικό πρόσβασης
 ChallengeResponseAuthentication no 
Έτσι για να μην no τον κωδικό πρόσβασης σε αυτό.

Μετά την επανασύνταξη sshd επανεκκίνηση.
 # /etc/rc.d/sshd restart 
Ή, σε παλαιότερες εκδόσεις μπορεί επίσης να είναι ένα λάθος, διότι, αν είναι με τον ακόλουθο τρόπο.
 # ps aux | grep sshd
# kill -HUP PID 

Ιδιωτικό κλειδί id_dsa και δημόσιου κλειδιού id_dsa.pub για να δημιουργήσετε

Σύνδεση με ssh για να επιτρέψουν στους χρήστες να έχουν πρόσβαση. root άλλα)
Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή.
 $ ssh-keygen -d 
 Generating public/private dsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/ USERNAME /.ssh/id_dsa):  [Enter] 
Created directory '/home/ USERNAME /.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase):           [PASSWORD] [Enter] 
Enter same passphrase again:                   [Re PASSWORD] [Enter] 
Your identification has been saved in /home/ USERNAME /.ssh/id_dsa.
Your public key has been saved in /home/ USERNAME /.ssh/id_dsa.pub.
The key fingerprint is:
xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx USERNAME @ HOST . DOMAIN . NAME 

Δημόσιου κλειδιού id_dsa.pub για να μετονομάσετε το

 $ cd /home/ USERNAME /.ssh
$ mv id_dsa.pub authorized_keys
$ chmod 0600 authorized_keys 

Ιδιωτικό κλειδί id_dsa να κινηθεί προς ένα πελάτη μηχάνημα

ssh-πελάτη να συνδεθεί με το /home/ USERNAME /.ssh/id_dsa κίνηση. Αν ανησυχείτε για την ασφάλεια, FTP, κ.λπ. Δεν υπάρχει USB δισκέτα είναι μια καλή μνήμη και να κάνουμε στη διαδικασία χρησιμοποιώντας την προσοχή των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
id_dsa να αποθηκεύσετε το αρχείο, αυτό θα εξαρτηθεί από τον πελάτη τερματικού, μπορείτε να ανατρέξετε στο εγχειρίδιο.
Προσωπικά ανοικτού κώδικα Tera Όρος είναι μια καλή ιδέα.

Apache autostart

Ταχυδρομημένος από: admin στις 11 Δευτέρα 8ος, 2008

Εκκίνηση και επανεκκίνηση του Apache διακομιστής έχει ρυθμιστεί να ξεκινούν αυτόματα.
Ο διακομιστής έχει ήδη οριστεί ως εξής.
 # cd /usr/local/etc/rc.d
# cp /usr/local/apache2/bin/apachectl /usr/local/etc/rc.d/apache.sh
# chmod 0755 /usr/local/etc/rc.d/apache.sh 
Είναι, apachectl start να ξεκινήσει με αυτό πρόσφατα έχει ως εξής.
/etc/rc.local
 # Start Apache
/usr/local/apache2/bin/apachectl start 
apachectl θα περάσει μέσα αν δεν ξέρετε πώς να εγκαταστήσετε διάφορες εκδόσεις και προσβλέπει με τον ακόλουθο τρόπο.
 # which apachectl 

META tag charset αλλοιωμένους εάν καθορίσετε την

Ταχυδρομημένος από: admin στις 11 Δευτέρα 5η, 2008

Σε μια προηγούμενη έκδοση του Apache από προεπιλογή AddDefaultCharset οδηγία "ISO-8859-1 (Λατινικά-ευρωπαϊκές γλώσσες, γαλλικά, γερμανικά)" ορίζεται.
Apache2.2 αργότερα, AddDefaultCharset προεπιλεγμένη ρύθμιση αυτής της οδηγίας δεν είναι.
httpd.conf και διορθώνει.
httpd.conf συνήθως βρίσκεται κάτω.
 /usr/local/apache2/conf 
Ή
 /usr/local/etc/apache2 

httpd.conf
 AddDefaultCharset off 
Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, οι ακόλουθες σελίδες όλων των charset πρέπει να είναι συγκεκριμένα.
 <META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=Shift_JIS"> 

Όλο το περιεχόμενο είναι το ίδιο κωδικοποίησης χαρακτήρων (charset) σε charset μπορείτε επίσης να προσδιορίζουν τα εξής.
httpd.conf
 AddDefaultCharset EUC-JP 

Όταν ολοκληρώσετε την ενημέρωση κώδικα, για την επανεκκίνηση του Apache.
 # /usr/local/apache2/bin/apachectl restart 
apachectl θα περάσει μέσα αν δεν ξέρετε πώς να εγκαταστήσετε διάφορες εκδόσεις και προσβλέπει με τον ακόλουθο τρόπο.
 # which apachectl 

Να μην εμφανίζεται το περιεχόμενο του καταλόγου

Ταχυδρομημένος από: admin στις 11 Δευτέρα 5η, 2008

Αν πληκτρολογήσετε το όνομα του browser σας για να αντιμετωπίσει τον τομέα, index.html / index.php / index.cgi αν index.html / index.php / index.cgi μπορείτε index.html / index.php / index.cgi το θέμα, πώς να αποφεύγουν τους και εξακολουθούν να βλέπουν το αρχείο κατάλογο.
Google στο index of Αν αναζήτηση, θα έχετε σε ποιο分RI.
httpd.conf και διορθώνει.
httpd.conf συνήθως βρίσκεται κάτω.
 /usr/local/apache2/conf 
Ή
 /usr/local/etc/apache2 

httpd.conf
 Options Indexes FollowSymLinks 
Indexes αφαίρεση
 Options FollowSymLinks 

Όταν ολοκληρώσετε την ενημέρωση κώδικα, Apache πάλι.
 # /usr/local/apache2/bin/apachectl restart 
apachectl θα περάσει μέσα αν δεν ξέρετε πώς να εγκαταστήσετε διάφορες εκδόσεις και προσβλέπει με τον ακόλουθο τρόπο.
 # which apachectl