Να μην εμφανίζεται το περιεχόμενο του καταλόγου

Ταχυδρομημένος από: admin στις 11 Δευτέρα 5η, 2008

Αν πληκτρολογήσετε το όνομα του browser σας για να αντιμετωπίσει τον τομέα, index.html / index.php / index.cgi αν index.html / index.php / index.cgi μπορείτε index.html / index.php / index.cgi το θέμα, πώς να αποφεύγουν τους και εξακολουθούν να βλέπουν το αρχείο κατάλογο.
Google στο index of Αν αναζήτηση, θα έχετε σε ποιο分RI.
httpd.conf και διορθώνει.
httpd.conf συνήθως βρίσκεται κάτω.
 /usr/local/apache2/conf 
Ή
 /usr/local/etc/apache2 

httpd.conf
 Options  Indexes  FollowSymLinks 
Indexes αφαίρεση
 Options FollowSymLinks 

Όταν ολοκληρώσετε την ενημέρωση κώδικα, Apache πάλι.
 # /usr/local/apache2/bin/apachectl restart 
apachectl θα περάσει μέσα αν δεν ξέρετε πώς να εγκαταστήσετε διάφορες εκδόσεις και προσβλέπει με τον ακόλουθο τρόπο.
 # which apachectl