Ρυθμίσεις Δικτύου

Ταχυδρομημένος από: admin στις 11 Δευτέρα 3, 2008

/etc/rc.conf
 # ネットワークアドレスが 192.168.0.0/24 の場合
defaultrouter="192.168.0.1"
hostname="HOSTNAME.DOMAIN.NAME"
ifconfig_em0="inet 192.168.0.2 netmask 255.255.255.0" 
ifconfig_em0 των em0 είναι προδιαγραφών NIC με τις αλλαγές, dmesg dmesg NIC, κ.λπ. NIC

/etc/resolv.conf
 domain		DOMAIN.NAME
nameserver	xxx.xxx.xxx.xxx
nameserver	yyy.yyy.yyy.yyy