Προσθήκη Χρήστη

Ταχυδρομημένος από: admin στις 10 Δευτέρα 31η, 2008

 # pw useradd USERNAME -m -h fd 
pw adduser ή για να προσθέσετε
/usr/share/skel αρχεία στον κατάλογο, ο κατάλογος είναι αντιγραφή του χρήστη.
Κάθε αντικείμενο είναι η κατάργηση των περιττών να προωθήσει την ιδέα για να προσθέσετε ό, τι χρειάζεστε, είναι πολύ εύκολο να προσθέσετε χρήστες.

Κατά τη δική μου vpopmail είμαστε χρησιμοποιώντας το Maildir κατάλογο είναι επίσης διαγραφεί, διότι το περιβάλλον θα ήταν εντελώς λάθος να διαγράψετε το ευρετήριο (出来NAKU ακόμη και να συνδεθεί) πρέπει να είναι προσεκτική.