Ρυθμιστεί για χρήση CGI

Ταχυδρομημένος από: admin στις 11 Δευτέρα 5η, 2008

httpd.conf και διορθώνει.
httpd.conf συνήθως βρίσκεται κάτω.
 /usr/local/apache2/conf 
Ή
 /usr/local/etc/apache2 

Σχόλια από την ενότητα (#), αφαιρέστε το
httpd.conf
 AddHandler cgi-script .cgi 

Options για να αλλάξει η οδηγία
httpd.conf
 <Directory />
     Options ExecCGI FollowSymLinks Includes MultiViews 
    AllowOverride None
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory>