Nakaayos na gumamit ng CGI

Posted by: admin sa 11 Lunes 5th, 2008

httpd.conf at pagsasaayos.
httpd.conf ay karaniwang matatagpuan sa ibaba.
 /usr/local/apache2/conf 
O
 /usr/local/etc/apache2 

Commented sa labas ng bala (#), tanggalin ang mga
httpd.conf
 AddHandler cgi-script .cgi 

Options upang baguhin ang mga direktiba
httpd.conf
 <Directory />
     Options ExecCGI FollowSymLinks Includes MultiViews 
    AllowOverride None
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory> 

Filed under Web server (Apache2) |

Mag-iwan ng isang Puna