Skonfigurowany do używania CGI

Wysłany przez: admin na 11 poniedziałek, 5, 2008

httpd.conf i poprawki.
httpd.conf zazwyczaj znajduje się poniżej.
 /usr/local/apache2/conf 
Lub
 /usr/local/etc/apache2 

Komentarzy z punktor (#), należy usunąć
httpd.conf
 AddHandler cgi-script .cgi 

Options aby zmienić dyrektywę
httpd.conf
 <Directory />
     Options ExecCGI FollowSymLinks Includes MultiViews 
    AllowOverride None
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory>