מוגדר לשימוש CGI

פורסם על ידי: Admin ב 11 יום ב 5, 2008

httpd.conf והתיקונים.
httpd.conf הוא בדרך כלל ממוקם מתחת.
 /usr/local/apache2/conf 
או
 /usr/local/etc/apache2 

תגובות של הכדור (#), להסיר את
httpd.conf
 AddHandler cgi-script .cgi 

Options כדי לשנות את הוראת
httpd.conf
 <Directory />
     Options ExecCGI FollowSymLinks Includes MultiViews 
    AllowOverride None
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory>