כתובת האתר של "~" (tilde) לחסל

פורסם על ידי: Admin ב 11 יום ב 5, 2008

httpd.conf והתיקונים.
httpd.conf הוא בדרך כלל ממוקם מתחת.
 /usr/local/apache2/conf 
או
 /usr/local/etc/apache2 

httpd.conf
 Alias / USERNAME / "/home/ USERNAME /public_html/"
<Directory "/home/ USERNAME /public_html">
    Options Indexes MultiViews
    AllowOverride None
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory> 
Directory של הוראה היא דוגמה. בבקשה לשנות אם יש צורך בכך.

הגישו תחת שרת אינטרנט (Apache2) |

השאירו תגובה