WEP ключ Spoonwep за сценарий за показване в ASCII

Публикувано от: Admin в 3 понеделник 9th, 2009

FreeBSD не е в историята е малко внимание от WEP за тестване на уязвимостта на Linux се опитах да се отказвам.

Aircrack-на е голяма вероятност, че рано или IKENAKAっ, без увеличение до повече от една конзола,欠KEMASU да бъде умен?
Когато една демонстрация в предната страна на клиента, "Изглежда не мога на никого."
Бях почистване, така че тя не успее да се повиши сигурността на информираността, Spoonwep опитах един GUI приложение.

Aircrack-на да отнеме известно време, в сравнение с AP режим на преминаване е добро, както тя се преработва в напълно автоматизирано търсене и анализ PAKETTOKYAPUCHA.
За съжаление, процесът на окончателния анализ (aircrack-ПГ) води до възможност, тъй като е Hex.
 [ XX:XX:XX:XX:XX:XX ] 
За да се премине към умно, прости Perl скрипта подредена да го публикува.

hex-asc.pl
 #!/usr/bin/perl

## ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
## WEP-KEY BIN Viewer for Spoonwep
## (ASCII to BINARY Changer for Spoonwep / Spoonwep2)
##
##      http://freebsd.ai-line.com/ by sio (Japan)
## ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

## How to use. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
# 1.Permission change to 0700.
# 2.When Spoonwep is finished, this running.
# 3.Executes this.
# 4.After that, Please give me a mail(sio<at>ai-line.com).
#  Girl or Japanese limitation ;-)
## ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

## configure
$output_dir = '/root/Desktop/CrackedWEP';

## Spoonwep default setting
$lastattack_dir = '/usr/local/bin/wifispoonfeeder/spoonwep/lastattack';
$key_file = 'key.txt';
$essid_file = 'wscapture-01.txt';

## wepkey
$readfile = "$lastattack_dir/$key_file";
open(IN, $readfile);
 $wepkey = <IN>;
close(IN);
$wepkey =~ s/\[|\]|\ |\:|\n//g; # [ ww:xx:yy:zz ] => wwxxyyzz
$wepkey =~ s/([a-fA-F0-9][a-fA-F0-9])/pack("H2",$1)/eg; # ASCII to BINARY

## essid
$readfile = "$lastattack_dir/$essid_file";
open(IN, $readfile);
 @essid = <IN>;
close(IN);
$essid = $essid[2];
@essid = split(/,/, $essid);
$essid = $essid[13];
$essid =~ s/^\s*//;
$essid =~ s/\s*$//;

## Write
($sec,$min,$hour,$mday,$mon,$year,$wday,$yday,$isdst) = localtime(time);
$year += 1900;
$mon += 1;
$filename = "$year$mon$mday$hour$min$sec";
unless (-d $output_dir) {
 mkdir $output_dir;
}
open(FILE, "> $output_dir/$filename");
 print FILE "ESSID = $essid\n";
 print FILE "WEPKEY = $wepkey";
close (FILE);
 

Пила под други |

No Comments »