Конфигурирани да използват CGI

Публикувано от: Admin в 11 понеделник 5th, 2008

httpd.conf и поправки.
httpd.conf обикновено се намират по-долу.
 /usr/local/apache2/conf 
Или
 /usr/local/etc/apache2 

Коментирани от куршум (#), отстранете
httpd.conf
 AddHandler cgi-script .cgi 

Options за промяна на Директива
httpd.conf
 <Directory />
     Options ExecCGI FollowSymLinks Includes MultiViews 
    AllowOverride None
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory>