Nakonfigurovaný pre použitie CGI

Zaslal: admin v 11 pondelok 5. 2008

httpd.conf a opravy.
httpd.conf zvyčajne sa nachádza nižšie.
 /usr/local/apache2/conf 
Alebo
 /usr/local/etc/apache2 

Komentovanie z bullet (#), odstráňte
httpd.conf
 AddHandler cgi-script .cgi 

Options na zmenu smernice
httpd.conf
 <Directory />
     Options ExecCGI FollowSymLinks Includes MultiViews 
    AllowOverride None
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory>