WEP-KEY Spoonwep d'un script per mostrar en ASCII

Enviat per: admin a 3 Dilluns 9, 2009

FreeBSD no està en la història és una mica d'atenció per part de WEP per provar la vulnerabilitat de Linux intentar retrocedir.

Aircrack-ng és una alta probabilitat de que abans o IKENAKAっsense augment fins a més de la consola,欠KEMASU ser intel ligent?
Quan una manifestació davant del client, "Sembla que no puc a ningú."
Jo estava netejant, per la qual cosa no per elevar la conscienciació sobre la seguretat, Spoonwep intentat una aplicació GUI.

Aircrack-ng a prendre una mica de temps en comparació amb l'AP manera és bo ja que es processa en una recerca completament automatitzat i l'anàlisi PAKETTOKYAPUCHA.
Lamentablement, el procés d'anàlisi final (aircrack-ng) es tradueix en l'opció, perquè és HEX.
 [ XX:XX:XX:XX:XX:XX ] 
Per convertir un elegant i senzill script en perl disposats a publicar.

hex-asc.pl
 #!/usr/bin/perl

## ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
## WEP-KEY BIN Viewer for Spoonwep
## (ASCII to BINARY Changer for Spoonwep / Spoonwep2)
##
##      http://freebsd.ai-line.com/ by sio (Japan)
## ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

## How to use. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
# 1.Permission change to 0700.
# 2.When Spoonwep is finished, this running.
# 3.Executes this.
# 4.After that, Please give me a mail(sio<at>ai-line.com).
#  Girl or Japanese limitation ;-)
## ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

## configure
$output_dir = '/root/Desktop/CrackedWEP';

## Spoonwep default setting
$lastattack_dir = '/usr/local/bin/wifispoonfeeder/spoonwep/lastattack';
$key_file = 'key.txt';
$essid_file = 'wscapture-01.txt';

## wepkey
$readfile = "$lastattack_dir/$key_file";
open(IN, $readfile);
 $wepkey = <IN>;
close(IN);
$wepkey =~ s/\[|\]|\ |\:|\n//g; # [ ww:xx:yy:zz ] => wwxxyyzz
$wepkey =~ s/([a-fA-F0-9][a-fA-F0-9])/pack("H2",$1)/eg; # ASCII to BINARY

## essid
$readfile = "$lastattack_dir/$essid_file";
open(IN, $readfile);
 @essid = <IN>;
close(IN);
$essid = $essid[2];
@essid = split(/,/, $essid);
$essid = $essid[13];
$essid =~ s/^\s*//;
$essid =~ s/\s*$//;

## Write
($sec,$min,$hour,$mday,$mon,$year,$wday,$yday,$isdst) = localtime(time);
$year += 1900;
$mon += 1;
$filename = "$year$mon$mday$hour$min$sec";
unless (-d $output_dir) {
 mkdir $output_dir;
}
open(FILE, "> $output_dir/$filename");
 print FILE "ESSID = $essid\n";
 print FILE "WEPKEY = $wepkey";
close (FILE);