Per aturar i reiniciar un servei específic

Enviat per: admin a 11 Dilluns 3, 2008

Aturar
 # kill -KILL `cat /var/run/ PROCESS .pid` 

Reinici
 # kill -HUP `cat /var/run/ PROCESS .pid` 

Comprovar la ID del procés o l'identificador especificat en el procés.
Aturar
 # ps -aux | grep named
# kill -KILL  PID 
Reinici
 # ps -aux | grep named
# kill -HUP  PID