Configurat per utilitzar CGI

Enviat per: admin en 11 Dilluns 5 / 2008

httpd.conf i fixa.
httpd.conf normalment es troba a continuació.
 /usr/local/apache2/conf 
O
 /usr/local/etc/apache2 

Comentada de la bala (#), retiri el
httpd.conf
 AddHandler cgi-script .cgi 

Options per canviar la directiva
httpd.conf
 <Directory />
     Options ExecCGI FollowSymLinks Includes MultiViews 
    AllowOverride None
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory>