Metaetiquetes caràcters il legibles si especifica l'

Enviat per: admin en 11 Dilluns 5 / 2008

Una versió anterior Apache per defecte AddDefaultCharset directiva "ISO-8859-1 (Llatina-els idiomes europeus, el francès, l'alemany)" és especificat.
Apache2.2 més tard, AddDefaultCharset valor predeterminat d'aquesta directiva no ho és.
httpd.conf i fixa.
httpd.conf normalment es troba a continuació.
 /usr/local/apache2/conf 
O
 /usr/local/etc/apache2 

httpd.conf
 AddDefaultCharset  off 
Tanmateix, en aquest cas, les pàgines següents tots els charset han de ser especificats.
 <META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=Shift_JIS"> 

Tot el contingut és el mateix de codificació de caràcters (charset) en el charset també pot especificar la següent.
httpd.conf
 AddDefaultCharset  EUC-JP 

Quan hagi acabat d'una solució, per reiniciar Apache.
 # /usr/local/apache2/bin/apachectl restart 
apachectl passarà per si no sap com instal lar diferents versions i es veu de la següent manera.
 # which apachectl 
Deixa'ns el teu comentari