Конфигурисан за коришћење ЦГИ

Постед бы: админ у 11 понедељак 5тх, 2008

httpd.conf и исправки.
httpd.conf се обично налази испод.
 /usr/local/apache2/conf 
Или
 /usr/local/etc/apache2 

Приметио од метка (#), извадите
httpd.conf
 AddHandler cgi-script .cgi 

Options за промену директива
httpd.conf
 <Directory />
     Options ExecCGI FollowSymLinks Includes MultiViews 
    AllowOverride None
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory>