WEP-nøkkel Spoonwep for et skript som skal vises i ASCII

Skrevet av: admin til 3 man 9th, 2009

FreeBSD er ikke i historien er en liten oppmerksomhet fra WEP å teste sårbarheten til Linux jeg prøvde å tilbake.

Aircrack-ng er en høy sannsynlighet for at før eller IKENAKAっuten økning opp til mer enn én konsoll,欠KEMASU å være smart?
Når en demonstrasjon foran klienten, "Det ser ut som jeg kan ikke for noen."
Jeg var å rydde opp, slik at den ikke klarer å øke sikkerheten bevissthet, Spoonwep prøvde en GUI-program.

Aircrack-ng å ta noe tid i forhold til Ap-modus bryteren er god som den er behandlet i en helautomatisk søk og analyse PAKETTOKYAPUCHA.
Dessverre ferd med endelig analyse (aircrack-ng) resultater i valg fordi det er HEX.
 [ XX:XX:XX:XX:XX:XX ] 
Å konvertere til en smart, enkel perl scriptet arrangert å publisere den.

hex-asc.pl
 #!/usr/bin/perl

## ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
## WEP-KEY BIN Viewer for Spoonwep
## (ASCII to BINARY Changer for Spoonwep / Spoonwep2)
##
##      http://freebsd.ai-line.com/ by sio (Japan)
## ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

## How to use. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
# 1.Permission change to 0700.
# 2.When Spoonwep is finished, this running.
# 3.Executes this.
# 4.After that, Please give me a mail(sio<at>ai-line.com).
#  Girl or Japanese limitation ;-)
## ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

## configure
$output_dir = '/root/Desktop/CrackedWEP';

## Spoonwep default setting
$lastattack_dir = '/usr/local/bin/wifispoonfeeder/spoonwep/lastattack';
$key_file = 'key.txt';
$essid_file = 'wscapture-01.txt';

## wepkey
$readfile = "$lastattack_dir/$key_file";
open(IN, $readfile);
 $wepkey = <IN>;
close(IN);
$wepkey =~ s/\[|\]|\ |\:|\n//g; # [ ww:xx:yy:zz ] => wwxxyyzz
$wepkey =~ s/([a-fA-F0-9][a-fA-F0-9])/pack("H2",$1)/eg; # ASCII to BINARY

## essid
$readfile = "$lastattack_dir/$essid_file";
open(IN, $readfile);
 @essid = <IN>;
close(IN);
$essid = $essid[2];
@essid = split(/,/, $essid);
$essid = $essid[13];
$essid =~ s/^\s*//;
$essid =~ s/\s*$//;

## Write
($sec,$min,$hour,$mday,$mon,$year,$wday,$yday,$isdst) = localtime(time);
$year += 1900;
$mon += 1;
$filename = "$year$mon$mday$hour$min$sec";
unless (-d $output_dir) {
 mkdir $output_dir;
}
open(FILE, "> $output_dir/$filename");
 print FILE "ESSID = $essid\n";
 print FILE "WEPKEY = $wepkey";
close (FILE);
 

Arkivert under andre |

No Comments »