WEP-KEY Spoonwep för ett script som ska visas i ASCII

Inlagd av: admin på 3 man 9th, 2009

FreeBSD är inte i berättelsen är lite uppmärksamhet från WEP att testa sårbarheten hos Linux Jag försökte backa.

Aircrack-ng är mycket sannolikt att förr eller IKENAKAっutan ökning upp till mer än en konsoll,欠KEMASU att vara smart?
När en demonstration framför kunden, "Det ser ut kan jag inte för någon."
Jag var rensa upp, så att det inte att höja medvetenheten, Spoonwep försökte ett GUI ansökan.

Aircrack-ng för att ta lite tid jämfört med AP lägesomkopplaren är bra som det behandlas i en helt automatiserad sökning och analys PAKETTOKYAPUCHA.
Tyvärr har arbetet med slutlig analys (aircrack-ng) resultat i alternativet eftersom det är HEX.
 [ XX:XX:XX:XX:XX:XX ] 
För att konvertera till en smart, enkel perl script ordnas att offentliggöra det.

hex-asc.pl
 #!/usr/bin/perl

## ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
## WEP-KEY BIN Viewer for Spoonwep
## (ASCII to BINARY Changer for Spoonwep / Spoonwep2)
##
##      http://freebsd.ai-line.com/ by sio (Japan)
## ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

## How to use. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
# 1.Permission change to 0700.
# 2.When Spoonwep is finished, this running.
# 3.Executes this.
# 4.After that, Please give me a mail(sio<at>ai-line.com).
#  Girl or Japanese limitation ;-)
## ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

## configure
$output_dir = '/root/Desktop/CrackedWEP';

## Spoonwep default setting
$lastattack_dir = '/usr/local/bin/wifispoonfeeder/spoonwep/lastattack';
$key_file = 'key.txt';
$essid_file = 'wscapture-01.txt';

## wepkey
$readfile = "$lastattack_dir/$key_file";
open(IN, $readfile);
 $wepkey = <IN>;
close(IN);
$wepkey =~ s/\[|\]|\ |\:|\n//g; # [ ww:xx:yy:zz ] => wwxxyyzz
$wepkey =~ s/([a-fA-F0-9][a-fA-F0-9])/pack("H2",$1)/eg; # ASCII to BINARY

## essid
$readfile = "$lastattack_dir/$essid_file";
open(IN, $readfile);
 @essid = <IN>;
close(IN);
$essid = $essid[2];
@essid = split(/,/, $essid);
$essid = $essid[13];
$essid =~ s/^\s*//;
$essid =~ s/\s*$//;

## Write
($sec,$min,$hour,$mday,$mon,$year,$wday,$yday,$isdst) = localtime(time);
$year += 1900;
$mon += 1;
$filename = "$year$mon$mday$hour$min$sec";
unless (-d $output_dir) {
 mkdir $output_dir;
}
open(FILE, "> $output_dir/$filename");
 print FILE "ESSID = $essid\n";
 print FILE "WEPKEY = $wepkey";
close (FILE);
 

Filed under andra |

Lämna en kommentar